Mavlonova Klaraxon Maxmutovna

img

Mavlonova Klaraxon Maxmutovna

Daraja
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (DSc), dotsent
Fakultet
Ona tili va adabiyot ta'limi
Kafedra
Ona tili ta’limi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O‘zbek
Tug'ilgan sanasi
1978. 23.10.

Improving the Methodology of Integrated Teaching of The Subject of Native (Uzbek) Language

Content of developing students skills on text structure

Ona tili ta’limini takomillashtirish zarurati

O‘quvchilarni matn tuzilishiga doir qoidalar bilan tanishtirish zarurati

O’quvchilarni matn tuzilishiga oid qoidalar bilan tanishtirish mazmuni

Globallashuv sharoitida ona tili ta'lim muammolari

Badiiy matnning til xususiyatlari ustida ishlash tajribasi

Badiiy matn badiiyati vamohiyati siri

Ona tili darslarida badiiy matn ustidagi ishlarni tashkil etishning pedagogik mohiyati

Umumiy o'rta ta'lim jarayonida badiiy matndagi inson ruhiyati tadqiqi

O'quvchilarning yozma nutqi qanday shakllanadi?

O'quvchilarni ona tili darslarida sintaktik qurilmalar bilan tanishtirish omillari

Og'zaki va yozma nutq boyligiga qanday erishiladi?

O понятии "Обладатель творческого мышления"

Badiiy matn ustidagi ishlarni ona tilidan o'tiladigan mavzular bilan integratsiyalashga doir ta'lim mazmuni

Внутрипредметная интеграция на уроках родного языка

Approaches фnd Principles Concerning Studying Properties of Artistic Text Language at Native Language Lessons

ADABIYOT DARSLARIDA TANOSIB SAN’ATINI O‘RGANISH

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ИНТЕГРАЦИИ НА УРОКАХ РОДНОГО (УЗБЕКСКОГО) ЯЗЫКА

Ona tili darslarida badiiy matnning til xususiyatlarini o'rganish

Ona tili darslarida badiiy matnni ifodali o'qish

O'quvchi inshoni qanday yozmoqda?

ONA TILI DARSLARIDA AKTDAN FOYDALANISH USULLARI

Interdisciplinary integration maintenance education at the primary stage of education

Восприятие художесвенного текста на уроках родного языка

7-sinf ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatish mazmuni

МАТН ТУЗИЛИШИНИ ЎРГАТИШНИНГ АСОСИЙ ЁНДАШУВ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ

Ona tili ta'limida matn tuzilishini o'rgatish orqali nutq o'stirish

Ona tili darslarida matn tuzilishiga doir mashqlar tasnifi

Maktab ona tili darsliklarida matn tuzish qoidalari talqini

Matn yaratish ijod qilish jarayoni sifatida

Matn tuzishni o'rgatishda "Ona tili" darsliklari beradigan imkoniyatlar tahlili

Matn tuzilishiga doir ta'limiy birliklar xususida

Ona tili darslarida matn tahririga oid majmuaviy ish turlari

9-sinf ona tili darslarida matn tuzilishiga doir ta'lim mazmuni

Ona tili darslarida integrativ yondashuv

Ona tili (O'zbek tili) ta'limidagi islohotlar

Matn tuzilishini o'rganishda qo'llanadigan qoidalar tavsifi

Matn tuzishni o'rgatishda darsliklardagi o'quv materiallaridan foydalanish mazmuni

Ona tili ta'limida yozma nutqni o'stirish muammolari

The need to teach text structure in the education of native language

Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishga oid qoidalar talqini