Musulmanova Nargiza Raxmatillayevna

img

Musulmanova Nargiza Raxmatillayevna

Daraja
Filologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Fakultet
O'zbek tili ta'limi fakulteti!
Kafedra
O’zga tilli guruhlarda o’zbek tili ta’limi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O`zbek
Tug'ilgan sanasi
06.05.1975

ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРЛАРДА ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ МОСЛАШУВ МАСАЛАСИ ВА УНИНГ ЭТНОЛОГИК ТАВСИФИ

UZLUKSIZ TA'LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI MEXANIZMLARININI JORIY ETISH TAJRIBASIDAN

O'ZBEK TILI GRAMMATIKASIDA KATEGORIAL VA NOKATEGORIAL MA'NOLARNING O'ZGACHA TALQINI

TIL VA TA’LIM INTEGRATSIYASI

LOGICAL AND GRAMMATICAL RELATIONS IN WORD CATEGORIES: THE FACTOR OF DIFFERENCE AND INCARNATION

LISONIY NUTQNI YOSHLAR NUTQIDA SHAKLLANTIRISH

'GRAMMATIK SHAKL VA GRAMMATIK KATEGORIYA" MODULINI O QITISHDA TUSHUNCHALAR TAHLILI METODIDAN FOYDALANISH

О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ (НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВЫХ ЯРУСОВ)

INTEGRATION OF LANGUAGE AND EDUCATION IN UZBEKISTAN

O’ZBEK TILINI O’QITISHDA AKTLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

СРУКТУРА ОБЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ВРЕМЕНИ И НАКЛОНЕНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

OLIY TA‘LIM O’ZGA TILLI GURUHLARDA HOZIRGI O’ZBEK ADABIY TILINI O’QITISHNING INNOVATSION METODLARI

UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONIDA NOVERBAL KOMMUNIKATSIYA

ZAMONAVIY O'ZBEK TILIDA KATEGORIAL, YONDOSH VA HAMROH MA'NO XUSUSIDA

GRAMMATIK SHAKLNING GRAMMATIK MA'NOSI VA GRAMMATIK QISMLARI

PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARINING SAMARADORLIGI

O'QITUVCHI KASB MAHORATINING INTELLEKTUAL IMKONIYATLARI

ONA TILI DARSLARINI TA'MINLASHDA MILLIY QADIYATLARNING O'RNI

MORFOLOGIK VA LEKSIK ASOSLI HAMROH MA'NO

"TUSHUNCHALAR TAHLILI" METODI ASOSIDA O‘ZBEK TILI GRAMMATIK KATEGORIYALARINI O‘QITISH

UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONIDA O'ZBEK TILINI O'QITISH MUAMMOLARI

O'ZBEK TILINI O'RGANISHDA TA'LIMIY KORPUS TARKIBIDA AYRIM O'QUV LUG'ATLARINING O'RNI

TALABA YOSHLARDA IJODIY ISH ASOSLARINI YOZISHNING ILMIY ASOSLARI

LINGVOPOETIKA- TIL VA ADABIYOT MUSHTARAKLIGI

O'ZBEK VA QOZOQ TILLARIDA SINGARMONIZM MUAMMOLARI

LINGVOPOETIKA - TIL VA ADABIYOT MUSHTARAKLIGI

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЯЗЫКОВЫХ ЯРУСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ

TILSHUNOSLIKDA GENDERLINGVISTIKANING SHAKILLANISH JARAYONI

TOXIR MALIK ASARLARIDA DEYKTIK BIRLIKLAR IFODASI

Linguistic Essence as a Set of Generalities and the Integral Realization of Linguistic Potential in Speech

STYLISTICALLY MARKED UNITS IN ARTISTIC TEXTS

FILOLOGIYA YO‘NALISHI RUSIYZABON GURUHLARIDA O‘ZBEK ADABIYOTI FANINI O‘QITISHDA ASAR TAHLILI MUAMMOLARI

РОЛЬ НЕКОТОРЫХ МОБИЛЬНЫХ И УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ В СОСТАВЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА В ИЗУЧЕНИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Reflection of stylistically labeled units in literary texts