Abjalova Manzura Abdurashetovna

img

Abjalova Manzura Abdurashetovna

Daraja
Filologiya fanlari doktori (Dsc),dotsent
Fakultet
O‘zbek filologiyasi
Kafedra
Nazariy va amaliy tilshunoslik kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O`zbek
Tug'ilgan sanasi
27.07.1986

LINGVISTIK DASTURLAR UCHUN O„ZBEK TILIDAGI FRAZEMALAR BAZASINI YARATISH TAMOYILLARI

O'ZBEK TILINI XORIJIY MAMLAKATLARDA O„QITISH TEXNOLOGIYASI VA INTELLEKTUAL TIZIMLARI

OʻZBEK TILI MILLIY KORPUSIDA SOʻZSHAKLNI LEKSIKOGRAFIK BAZA ASOSIDA QIDIRUV IMKONIYATLARI

O'ZBEK TEZAURUS LUG'ATI UCHUN SIFAT TURKUMI BAZASINI YARATISH MASALASI

METHODS FOR DETERMINING HOMONYMS IN HOMONYMY AND LINGUISTIC SYSTEMS

ALGORITHM BASED ON LINGUISTIC MODELS IN MACHINE TRANSLATION BETWEEN ENGLISH AND UZBEK

MATNLARNI AVTOMATIK TAHRIR VA TAHLIL QILISH DASTURINING BOSQICHLARI

TALABA- YOSHLAR VA AHOLINING AXBOROT-RESURS MARKAZIGA QATNOV KO'RSATKICHINI OSHIRISH DAVR TALABI

ILMIY TADQIQOT ISHINI OLIB BORISHDA AMALIY ISHLANMALARNING AHAMIYATI VA ULARNI KUTUBXONALARDA SAQLASH MASALASI

YAGONA KORPORATIV AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT-KUTUBXONA TIZIMINI YARATISH-XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH OMILIDIR

The Linguistic Norms of the Grapheme Editing Module

TERMINLARNI TARJIMA QILISH MASALALARI

LINGVISTIK TAHLIL DASTURLARI VA MATNNI TAHRIR QILISH

MATNNI MORFOLOGIK DARAJADA AVTOMATIK TAHRIR QILISH

KOMPUTER LINGVISTIKASIDA LINGVIST MODUL TUSHUNCHASI

LINGVISTIK DASTURLARNING MORFOLOGIK TAHLIL MODULI (MORFOANALIZATORLAR)

“ALISHER NAVOIY ASARLARINING IZOHLI LUGʻATI” MOBIL ILOVASINI YARATISH – DAVR TALABI

ELEKTRON LUG‘AT VA KIBERLEKSIKOGRAFIYA

MODULE OF MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF TEXTS AND ITS ALGORITHM

MATNLARNI LINGVISTIK TAHRIRLASHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА ОМОНИМОВ ДЛЯ ПРОГРАМ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА В ПРОГРАММЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА

MILLIY KORPUSI MAVJUD BO'LMAGAN TILLARNING LINGVISTIK DASTURLARIDA OMONIMLARNI TAHLIL QILISH TEXNOLOGIYASI

AVTOMATIK TAHRIR DASTURINI YARATISHDAGI LINGVISTIK MUAMMOLAR

LINGVISTIK DASTURLAR UCHUN OMONIMLARNI TAHLIL QILISH TEXNOLOGIYASI

UZBEKTEXTANALYSIS-O'ZBEK TILIDAGI MATNLARNI AVTOMATIK TAHRIR VA TAHLIL QILISHGA MO'LJALLANGAN DASTURIY TA'MINOT

АВТОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ

SUN'IY INTELLEKTGA MOSLASHTIRILGAN O'ZBEK KOMPUTER YARATILDI

O'ZBEK TILINING MILLIY KORPUSI

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА

MATNLARNI AVTOMATIK TAHRIR VA TAHLIL QILISH DASTURINING LINGVISTIK TA'MINOTI MANBALARI

MATNNI GRAFEMATIK TAHRIRLASH MODULINING LINGVISTIK NORMALARI

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УЗБЕКСКОГО ТЕКСТА

KVAZISINONIMLAR NUTQIY IMKONIYAT SIFATIDA

TABIIY TILNI QAYTA ISHLASH (NLP)DA SO'Z TURKUMLARINI TEGLASH MASALASI

Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language

TA’LIM TIZIMIDA SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTI DAVLATLARI

OMONIMIYA VA LINGVISTIK TIZIMLARDA OMONIMLARNI ANIQLASH USULLARI

Lingvistik ontologiya – leksik ma’lumotlar bazasi

PARALLEL CORPUSES IN LINGUISTICS ON THE EXAMPLE OF UZBEK, RUSSIAN AND ENGLISH

MASHINA TARJIMASI LINGVISTIK TA'MINOTI UCHUN OʻZBEK-INGLIZ SINONIMLAR BAZASINI YARATISH MASALASI

“O„zbek tilining taʼlimiy korpusini yaratish” nomli amaliy loyihasi xususida

ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ И СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

“Turkiy tillarning lingvodidaktik elektron platformasini yaratish” nomli amaliy loyihalar xususida

AUTOMATIC ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN LINGUISTIC PROGRAMS

TA’LIMIY KORPUS – LINGVODIDAKTIKADA ASOSIY TEXNOLOGIK VOSITA

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КОРПУСА НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКОГО, РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ