Xakimova Muhayyo Karimovna

img

Xakimova Muhayyo Karimovna

Daraja
Filologiya fanlari doktori (DSc)
Fakultet
O‘zbek filologiyasi
Kafedra
O‘zbek tilshunosligi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O'zbek
Tug'ilgan sanasi
21.04.1976

Leksikada abstrkatlashish prinsiplari

Abstraction and its expression in the lexical tier of the uzbek language

O'zbek tilida abstrakt sifatlar

Mavhumlashish nom ko'chish usuli sifatida

Anthropocentric analysis of abstract words in uzbek language

''Dard'' leksemasida lug'aviy ma'noning mavhumlik darajalari

Possibilities of Formation Lexical - Semantic Correlations of Abstract Words

''Belgi'' ma'noli abstrakt nomlar

“Семантические особенности абстрактных имён в узбекском языке”

O'zbek tilida abstrakt otlar

Abstrakt nomlar antonimiyasi

Lug'at tarkibniabstrakt nomlar bilan uzluksiz boyish sabablari

Абстрактные наименование со значением “состояние” в узбекском языке

Symbol and its expression through abstract lexical (based on Uzbek language materials)

QO‘QON SHEVASIDA POLISEMIYA HODISASI

O‘zbek tilida “holat” ma’noli abstrakt nomlar

Formation And Reproduction Of Abstract Vocabulary In Language

THE HUMAN FACTOR IN THE FORMATION OF ABSTRACT VOCABULARY

ABSTRACTION OF THE SIGN IN THE UZBEK LANGUAGE

O„ZBEK TILIDA “VAQT” KONSEPTI VA UNING MAQOLLAR ORQALI VOQELANISHI

O‘zbek tilida evfemizmlarning lingvokulturologik xususiyatlari Linguocultural features of euphemisms in Uzbek language

ABSTRAKSIYA BILISH SHAKLI SIFATIDA

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои

O‘zbek tilida sinonimiya munosabatining zamonaviy talqinlari

A CHARACTER IN A LITERARY TEXT IS A LINGUISTIC ENTITY