Kambarova Saodat Irkinovna

img

Kambarova Saodat Irkinovna

Daraja
Pedagogika fanlari doktori (DSc)
Fakultet
Ona tili va adabiyot ta'limi
Kafedra
O‘zbek adabiyoti ta’limi

MA`LUMOT

Millati
Oʻzbek
Tug'ilgan sanasi
23.04.1973

Educting spirit and Ethichs of Reading

Harmony in imagery of literature and reality of life

Қадриятлар – ахлоқий-эстетик тарбия омили сифатида

Ways of organizing research activities of students in literary education

Mutolaaga qiziqtirish usuli

Adabiy ta'limda virtual labaratoriya

Nutq oʻstirishga tizimli yondashuv

Muammoli talil xususida

Intellektual salohiyatni oshirish usullari

Literary interpretation of ceremonial folklore in the works of Togay Murod

LEARNING A WRITER'S PERSONALITY IN THE PORTRAIT GENRE

ADABIYOTDAN BLOK DARSLAR QANDAY TASHKIL ETILADI?

ADABIY TA‟LIMDA O„QUVCHILARNING TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI LOYIHALASHTIRISH

Adabiy ta'limda portfoliodan foydalanish

ADABIY TA’LIMDA SHAXS MUAMMOSI TADQIQI

Farididdin Attor ijodida komil inson ifodasi

Navoiy ijodini miniatyuralarga bog'lab o'rganish

Adabiyot darslarida kognitiv va kreativ yondashuvlar samaradorligi

O'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi

LOYIHA

MUALLIF POZITSIYASINI O’RGANISH – BADIIY ASARNI TUSHUNISH OMILI SIFATIDA

O‘QUVCHILARNING OBRAZLI VA KONSEPTUAL TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA TIZIMLI YONDASHUVLAR

OBRAZLI TAHLIL – KREATIV VA STRATEGIK FIKRLASH OMILI SIFATIDA

ADABIYOTNI QANDAY OʻQITISH KERAK?

ADABIY TA'LIMDA ADABIY-NAZARIY TUSHUNCHALAR VA ILG'OR PEDAGOGIK TAFAKKUR TADRIJI

YOZUVCHIIJODINISHAXSIYATIGABOG‘LABO‘RGANISH DARSLARINITASHKILETISH

WAYS OF TEACHING THE INTERPRETATION OF AESTHETIC CATEGORY AND THEORETICAL CONCEPTS IN LITERATURE LESSONS

ADABIYOTNI FAN VA SAN’AT TURI SIFATIDA O’QITISHGA DOIR YONDASHUVLAR TAHLILI

ADABIYOTDARSLARIDABADIIY-ESTETIKTAFAKKURTARBIYASI

ADIBLAR IJODINI O'RGANISHDA EPISTOLYAR NAMUNALARDAN FOYDALANISH USULLARI

O'QUVCHILARDA BADIIY ASARLARNI IDROK ETISH KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

ADABIYOT DARSLARIDA “MUALLIF NUQTAYI NAZARI”NI O‘RGATISH TAJRIBASIDAN

Adabiyotni so‘z san’ati sifatida san’atning boshqa turlari bilan qiyoslab o‘rganish usullari

Reality and fantasy in the oeuvre of Navoi: a combination of interpreatiton and analysis

Badiiy asarlarni o‘rganishda lateral metodlar