Yangiliklar

img
Wed, 06/01/2022 - 13:00

"Folklorshunoslik va dialektologiya" to'garagi

Rahbari: Elyor Alimardanov
A'zolari soni: 11 nafar
Maqsadi: To‘garakning maqsadi o‘zbek xalq folklor san’atining tarixi, rivojlanish bosqichlari, folklorshunoslik maktablari va metodlari, folklorning tur va janrlarga boiinishi, motiv va syujet, o‘zbek folklorshunosligini tarixiy taraqqiyoti, epos va uning ilmiy o‘rganilish muammolari kabi masalalarni o‘rgatishdan iborat.
Shuningdek, to‘garak ishi davomida tilning mavjud lahjalari, shevalarini oʻrganiladi. Unda lahja va shevalarning fonetik, morfologik, sintaktik va leksik xususiyatlari tavsif qilinadi. Milliy tilning paydo boʻlishi va rivojida shevalarning tutgan oʻrni, milliy tilga asos boʻlgan shevalar aniqlanadi. Shevalararo, shuningdek, adabiy til va qardosh tillar bilan ularning munosabatlari o‘rgatiladi.